Editor-in-Chief
Vikram Varadarajan

Vice President
Nick Hayes

Senior Writer
Nabilah Khanam

Senior Editor
Hannah Geil

Senior Web Developer
Shehab Attia

Writers:
Alec Zhan
Bianca Shrestha
Brandon Kim
Disha Vaswani
Preksha Kukreja

Copy Editors:
Emily Dykstra
Hyatt Bao
Mary Clark

Photographers:
Arnold Adel
Rob Simkins
Samantha Hestad

Alternate Media:
Seong Hu Kim
Videographer
Alishan Kaisani
Web Designer